exquiro

exquiro
exquiro, isii, 3, enquire, Mt. 2:16; 1 P. 1:10.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • exquisite — Extremely intense, keen, sharp; said of pain or tenderness in a part. [L. exquiro, pp. exquisitus, to search out] * * * ex·qui·site ik skwiz ət, ek adj ACUTE (2a), INTENSE <exquisite pain> ex·qui·site·ly lē adv …   Medical dictionary

  • ԱՐՏԱԽՈՒԶԵՄ — (զեալ.) NBH 1 0377 Chronological Sequence: Unknown date, 13c ն. ԱՐՏԱԽՈՒԶԵԼ. ἑξερεύνω exquiro Քաջ խուզարկել. հետազօտել. *Զամենայն գաւառն արտախուզելով հանդերձ զինուք ʼի սակս պահպանութեան. Պղատ. օրին. ՟Զ: ԱՐՏԱԽՈՒԶԵԼ. որպէս Ի բաց կտրել. ստորախուզել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՆԴՐԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0953 Chronological Sequence: 8c ն. ζητέω quaero. Ի խնդիր ելանել. որոնել. կամիլ գտանել. յուզել, խուզարկել. ջանալ ʼի ձեռս բերել. հմուտ լինել. փնտռել, ուզել գտանել. ... *Խնդրեա՛ դու զվրեժնոցա. Եփր. ծն.: *Զի՞նչ խնդրես ... զեղբարսն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՒԶԵՄ — I. (եցի.) NBH 1 0982 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c ն. ἑρεύνω, ἑξερεύνω, περιεργάζομαι , ζητέω, ἑξετάζω, γυμνάζω exquiro, inquiro, investigo. Ի խոյզ արկանել կամ մտանել. որոնել. խադրել. քննել. հետազօտել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐՑԱՔՆՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 0069 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 11c ն. περιεργάζομαι exploro, exquiro. Հարցանելով քննել. հարցափորձել. հարցանել. *Զարուեստ բժշկութեան հարցաքննէին. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 11: *Զայնպիսի ինչ կամէր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՀԱՆՋԵՄ — (եցի.) NBH 2 0587 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c ն. (որպէս թէ զ՝ի պահեստ եդեալն կամ զաւանդն եւ զփոխն յետս նահանջել.) ἁπαιτέω repeto, requiro, exigo ἑξετάζω exquiro τίω, ἁποτίω vindico, ulciscor λαμβάνω capio Բռնադատել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔՆՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 1009 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 11c գ. ἑρευνάω . (լծ. որոնել.) ἑξερευνάω, διερευνάω scrutor, examino ἑξετάζω exquiro, inquiro ἑξιχνιάζω investigo, pervestigo διακρίνω dijudico, discerno δοκιμάζω exploro, probo. Ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”